MENU

Estratègia d’intervenció a llarg termini al parc d’edificis d’Euskadi

FITXA TÈCNICA

Autoria:Escola d’Arquitectura del Vallès. Universitat Politècnica de Catalunya, Cíclica [space·community·ecology]

Membres de l’equip de Cíclica: Joaquim Arcas-Abella(coordinador), Ander Bilbao Figuero, Paul Charbonneau Cayuela, Teresa Monzó Fita, Ariadna Conesa Buscallà, Adriana Castrillo Alvera, Laia Mojica Gasol, Albert Calabria Ferrer

Col·laboració:Grup de recerca CAVIAR de la UPV/EHU

Promotor/a: Direcció de Planificació Territorial, Urbanisme i Regeneració Urbana, Departament de Medi ambient, Planificació Territorial i Habitatge del Govern Basc

Any projecte: 2019

Plantejament

El projecte sorgeix de la voluntat ferma del Govern Basc d’elaborar un pla d’acció innovador que, per primera vegada a escala autonòmica, es fonamentés en un diagnòstic edifici a edifici; permetent un avanç significatiu en la metodologia fins al moment emprada per a estratègies a gran escala.

Objectius

L’objectiu principal és establir un sistema de directrius que permeti prioritzar la intervenció de rehabilitació energètica del parc residencial del País Basc, sobre la base d’un conjunt de criteris prèviament consensuats amb la Direcció de Planificació Territorial, Urbanisme i Regeneració Urbana del Govern Basc.

Enfoc

La metodologia emprada permet el processament i anàlisi conjunt de diferents fonts d’informació a fi d’establir un diagnòstic complet dels 1.128.105 habitatges que componen el parc residencial. Aquesta primera fase, basada en un profund coneixement de cada immoble, es materialitza en una bateria d’indicadors sectorials de caràcter arquitectònic, energètic i econòmic, que permeten detectar les particularitats, necessitats i potencialitats de rehabilitació de l’entorn construït. Aquest diagnòstic rigorós a gran escala serveix de base per a definir i substanciar, juntament amb els criteris d’intervenció consensuats, les directrius d’intervenció mitjançant els índexs de priorització més rellevants a nivell estratègic.

Resultats

Els resultats de l’estudi, en format de base de dades i informes, s’agrupen en 3 nivells segons el seu nivell de complexitat i rellevància:

 1. Indicadors de diagnòstic del parc edificat per habitatge:
  • 3 indicadors arquitectònics,
  • 13 indicadors energètics,
  • 9 indicadors econòmics.
 2. Sistema d’índexs i criteris d’intervenció per habitatge:
  • 2 índexs de comportament de la edificació,
  • 2 índexs de comportament en l’habitatge,
  • 2 índexs de intervenció de rehabilitació,
  • 3 criteris d’intervenció.
 3. Sistema de priorització de les intervencions per secció censal:
  • ¿Quines seccions censals es troben en pitjor situació?
  • ¿Quines seccions censals tenen major capacitat de millora?
 • img1-3
 • img2-3
 • img3-3
 • img4-2

Comments are closed.