MENU

Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España

FITXA TÈCNICA

Autoria: Cíclica [space·community·ecology], Albert Cuchí (Universitat Politècnica de Catalunya), Anna Pagès (Universitat Politècnica de Catalunya)

Membres de l’equip de Cíclica: Joaquim Arcas

Encàrrec: Ministerio de Fomento del Gobierno de España

Any projecte: 2014

Qualificada per la Comissió Europea com la millor d’entre totes les presentades pels països membres

Veure document complet

Els edificis representen el 40% del consum d’energia final a la Unió Europea, d’aquí a que l’article 4 de la directiva 27/2012/UE obligui a que els estats membres dissenyin una estratègia a llarg termini, que vagi més enllà del 2020, destinada a mobilitzar inversions en la renovació d’edificis residencials i comercials per millorar el rendiment energètic del parc immobiliari. L’estratègia ha d’abordar renovacions exhaustives i rentables que donin lloc a reformes que redueixin el consum, tant d’energia subministrada, com d’energia final en un edifici, en un percentatge significatiu respecte a nivells anteriors a la renovació, donant lloc a un alt rendiment energètic.

Aquest informe, desenvolupat a petició del Ministerio de Fomento, pretén desenvolupar aquesta estratègia i està destinat a establir les bases necessàries per al desenvolupament d’un pla d’acció a nivell estatal amb capacitat per assumir el repte de posar en marxa un procés de rehabilitació del parc residencial que transformi més de 10 milions d’habitatges principals anteriors a 2001 en habitatges de baix consum energètic i de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle. Procés que no només aportarà beneficis a propietaris i ocupants –en forma de estalvis energètics i millora de la qualitat dels habitatges-, sinó també al país, generant entre 110.000 i 130.000 llocs de treball directes, estables i de qualitat entre 2015 i 2050, al fer viable i possible invertir fins a 10.000 milions de euros en la rehabilitació d’entre 250.000 i 450.000 habitatges principals cada any.

La estratègia parteix d’un anàlisi i segmentació del parc edificat a nivell espanyol en funció del creuament de dos criteris: ús (residencial o no residencial) i propietat que definiran i condicionaran la forma en què s’efectuarà la rehabilitació. L’informe se centra principalment en les estratègies de rehabilitació del parc residencial i és per això que l’anàlisi desenvolupat està enfocat a aquest àmbit. Els aspectes analitzats són els següents:

Anàlisi de la ocupació: habitatges principals, secundaries i buides.

Anàlisi tipològic per edat de l’edificació i mida

Anàlisi de la distribució dels habitatges segons la mida del municipi

Anàlisi del règim de tinença

Anàlisi del comportament energètic

A partir d’aquest anàlisi es realitza una segmentació del parc residencial en clústers, que, tenint en compte les diferents zones climàtiques i el consum d’energia, serviran per proposar enfocs diferents en la rehabilitació assolint, finalment, una selecció de menús o paquets d’intervenció per a cada un dels segments en els quals s’ha dividit el parc, en els quals es considera la reducció del consum energètic i d’emissions obtingut, els costos econòmics de la intervenció, els llocs de treball directes que demanden els processos d’obra, les emissions generades en la fabricació dels materials utilitzats en el menú d’intervenció, així com el període d’amortització necessari per compensar-les amb els estalvis generats amb el guany d’eficiència obtingut.

  Qualificada per la Comissió Europea com la millor d’entre totes les presentades pels països membres  

Descarrega la informació en pdf

Comments are closed.